Tea & Tours

Read More

Wycieczki szkolne

Wycieczki, wyprawy i wizyty umożliwiają nam realizację wizji ucznia opuszczającego JCG.  


Będą spragnieni wiedzy i już posiadają szerokie zrozumienie wydarzeń i idei kulturalnych, historycznych, geograficznych i naukowych, które ukształtowały ich wyspę i świat, a także zapał, by odkrywać więcej... Będą mieć szczęśliwe i trwałe wspomnienia z czasu spędzonego w College'u oraz podziw dla osób, które dbały o ich naukę i ją kształtowały.

Wizyty edukacyjne, wyprawy i wycieczki stanowią ważny element programu nauczania, a możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń poza szkołą i poza wyspą powinna być częścią szkolnych doświadczeń uczniów. 

Mogą one podnieść poziom osiągnięć, zwiększając poczucie własnej wartości i motywację oraz rozwijając kluczowe umiejętności życiowe i zawodowe, a także pomagając w nawiązywaniu lepszych relacji. 

Wyjazdy i wizyty wzbogacają treści programowe wielu przedmiotów, a w przypadku niektórych z nich są bardzo pożądane, np. uczniowie klasy teatralnej muszą obejrzeć kilka sztuk teatralnych, a uczniowie klasy geograficznej muszą odbyć zajęcia terenowe. Wyjazdy związane z programem nauczania muszą być dostępne dla wszystkich uczniów kończących kurs i dlatego ich koszt nie może przekraczać kwoty, którą co roku można przyznać uczniom w ramach stypendium. W każdym przypadku priorytetem powinno być zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów w sposób jak najbardziej efektywny kosztowo.

If you click through the calendar below, you can see the trips that we run.